کتاب ,خوبی برای ,کتاب بخوانیم ,امام حسیندرخصوص واقعه ی کربلا وعاشورا کتاب ها نوشته اند وشعرها سروده اند وسخنرانی ها کرده اند والبته بازهم می نویسند ومی سرایند وادامه هم خواهد یافت. باری آن چه می خواهم کوتاه ومختصر بگویم این که: به احترام امام حسین(ع) ویارانش درماه محرم درکنار عزاداری یک جلد هم کتاب بخوانیم ویا درماه رمضان به احترام علی(ع) یک جلد هم کتاب بخوانیم تا اطلاعات وآگاهی مان بالا برود.وهدف ازقیام وفلسفه قیام را درک کنیم و بفهمیم.باکسب آگاهی بیشتر وخودسازی می توان درمسیری که به حقیقت منجرمی شود قدم برداشت. هر چه هست عمر انسان می گذرد وبه آخر می رسد حتا گاهی خیلی زودتر ازآنی که تصورش رامی کنیم ویا آرزویش راداریم. به قول خواجه شمس الدین محمد: بنشین برلب جوی وگذر عمرببین....دراین میان برماست که ازعمر خویش که سرمایه ی گرانبهایی است به نحو مطلوب وخوب استفاده کنیم، تابتوانیم بنده ی خوبی برای آفریدگار و فرزند خوبی برای خانواده وعضو مفیدی برای جامعه  باشیم. فعلا همین وبس.

منبع اصلی مطلب : درجستجوی حقیقت
برچسب ها : کتاب ,خوبی برای ,کتاب بخوانیم ,امام حسین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : امام حسین(ع)